Checklists
Home Indexes Magazines

Star (Novels) Magazine/Quarterly

1930                    
v1 #1
Nov

v1 #2
Dec
1931
v1 #3
Jan

v1 #4
Feb

v1 #5
Mar

v1 #6
Apr

v2 #1
May

v2 #2
Jun

v2 #3
Jul

v2 #4
Aug

v2 #5
Sep

v2 #6
Oct

#1
Fall
1932
#2
Spring

#3
Mid-Summer

#4
Fall
 
1933
#5
Spring

#6
Summer

#7
Fall
 
1934
#8
Spring

#9
Mar

#10
Apr

#11
May
 
#12
Jul

#13
Aug

#14
Sep

#15
Oct
   
1935  
#16
Feb/Mar
 
#17
May
 
#18
Jul/Aug
       

Star Novels Magazine (Canada)

Other issues probably exist.

1933 v2 #1
Spring